Logo

ACC

วันเสาร์, 08 พฤษภาคม 2564 21:41

องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมป้องกันต่อต้านการทุจริตเครือข่ายยาเสพติดโลก

Written by
Rate this item
(1 Vote)

พ.อ.อ.สรายุทธ สุ่มมาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
อาจสามารถพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมป้องกันต่อต้านการทุจริตเครือข่ายยาเสพติดโลก
โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ว่าการอาเภออาจสามารถ

 

Read 2523 times Last modified on วันเสาร์, 08 พฤษภาคม 2564 21:43
Super User

Webmaster : อบต.อาจสามารถ

https://atsamart.go.th/