Logo

ACC

วันเสาร์, 17 เมษายน 2564 00:00

สำนักปลัด

Written by
Rate this item
(1 Vote)

- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพรมจาริน  ปากชำนิ
นักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายณรงค์ชัย  ดวงพายัพ
นิติกรชำนาญการ

 นางพรรณภา อุปพลเถียร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวลำปาง  มะโนธรรม
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 นางโรณี ใสสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกาญจนา  สำราญพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
           

นายพรศักดิ์ ขจรนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ.อ.นารายณ์ สุมามิตร์
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 นางสาวกิ่งแก้ว แพงดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวลำพูน สามาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 นางสาวกุลพร มะราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฐิติมา พิมผนวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 
นางสาวแพรวนภา สุภารักษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 นายนิกรณ์ ลาสา
พนักงานขับรถยนต์

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายธนะพงษ์ พละสุ

คนงานทั่วไป

 นายปิยะพงษ์ ทศกรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
Read 3152 times Last modified on วันศุกร์, 22 มีนาคม 2567 21:48