Logo

ACC

วันเสาร์, 17 เมษายน 2564 22:11

ข้อมูลสภาพทั่วไป

Written by 
Rate this item
(0 votes)

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

………………………….

1. ข้อมูลทั่วไป

            ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

1.1   เริ่มจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539

1.2  จำนวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

 1.2.1. จำนวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ มีจำนวน  30  คน แยกเป็น

                        - มาจากการเลือกตั้ง   30  เป็น ชาย  23  คน  หญิง 7  คน

 1.2.2. คณะผู้บริหาร  4  คน

                        - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้ง  เป็น  ชาย    1  คน

                        - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้ง เป็นชาย  จำนวน  2  คน

                        - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น ชาย  1  คน

1.3  อายุเฉลี่ยของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ  51   ปี

1.4   พนักงานส่วนตำบลอาจสามารถ     จำนวน  19  คน

                1. พ.อ.อ.สรายุทธ   สุ่มมาตย์                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                2. นางสาวปทิตตา  วาระสิทธิ์                รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                3. นายสุวิชัย  เทียมม่วง                            หัวหน้าส่วนโยธา

                4. นางสาวเกษรา  เบญจขันธ์                  หัวหน้าส่วนการคลัง

5. นางผกามาศ  สีหามูล                           หัวหน้าสำนักงานปลัด

                6. นางสาวลำพูน  สามาลา                      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

                7. นายชุติเดช   ทิพยวิชิน                         นักวิชาการศึกษา

                8. นางพรรณภา  อุปพลเถียร                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                9. นางโรณี  ใสสูงเนิน                             บุคลากร

                10. นายณรงค์ชัย   ดวงพายัพ                  นิติกร

                11. จ.อ.นารายณ์   สุมามิตร์                     เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

               12. นางสาวลำปาง   มะโนธรรม           นักวิชาการเกษตร

                13 นางสิราวรรณ คชภูธร                       เจ้าพนักงานพัสดุ

                14  นางกาญนา   สำราญพล                    นักพัฒนาชุมชน

                15.  นางสาววัลภา  สีหัวโทน                  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

                16  นายวิโรจน์  ใสสะอาด                     นายช่างโยธา

                17.  นายพรมจาริน  ปากชำนิ                 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

               18.  นางสาวพรพรรณ  ประเสริฐสังข์    ครูผู้ดูแลเด็ก

                19.  นางสาวประวันรัตน์  นิ่มนวน          ครูผู้ดูแลเด็ก

               

 

 

1.5  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน   17  คน

                1. นางสาวลำดวน   เคนอ่อน                   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

                2. นางสาวสุภาวดี    สุมาลี                      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

                3. นางสาวกุลพร  มะราช                         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

                4. นางสุนีย์   นาวารี                                ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลละปฐมวัย

               5. นางสาวกิ่งแก้ว  แพงดา                      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

                6.  นางสาวพรพรรณ   คล่องจริง         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

                7. นางณัฐติกาลน์  ทศกรรณ์                 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง

               8. นางสาวรุ่งรัตน์  เอี่ยมพิกุล                 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

                9.  นางนิยม  พันชารี                               ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

                10. นางสุภาพร  พรมชินวงศ์                 ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

                11.  นายจิรศักดิ์  วัชระกวีศิลปะ           ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

                12.  นายธีรยุทธ  เจริญไว                      ผู้ช่วยช่างโยธา

                13.นายพรศักดิ์  ขจรนาค                       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                14.  นายอเนก  พูลลาภ                           คนงานทั่วไป

                15.  นายสรศักดิ์  พุดมี                           คนขับรถ

 

2. สภาพทั่วไป

 

          2.1. ที่ตั้ง

                         องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตั้งอยู่เลขที่  40  หมู่ที่  6  บ้านหงส์ทอง  ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ระยะห่างจากอำเภออาจสามารถ  0  กิโลเมตร    

2.2.  เนื้อที่

ตำบลอาจสามารถมีพื้นที่ทั้งหมด  36,875 ไร่ หรือประมาณ  59  ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่องค์การบริหาร          ส่วนตำบลอาจสามารถ  จำนวน  34,750  ไร่ หรือประมาณ  55.6  ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ  12  หมู่บ้าน

        

ทิศเหนือ                      จดตำบลโพนเมือง  ตำบลบ้านแจ้ง

ทิศใต้                           จดตำบลหนองขาม

ทิศตะวันออก             จดตำบลบ้านแจ้ง  ตำบลหน่อม  ตำบลหนองหมื่นถ่าน

ทิศตะวันตก                จดตำบลโหรา

 

2.3.  ภูมิประเทศ

            ภูมิประเทศตำบลอาจสามารถ

                                   สภาพพื้นที่ดิน  ประมาณ       20%   ของพื้นที่ทั้งหมด  พบได้ที่หมู่ 6,10,11,12,14

                                   สภาพพื้นที่ราบ  ประมาณ       70%   ของพื้นที่ทั้งหมด  พบได้ที่หมู่ 1,2,3,4,5,7,15,17

                                   สภาพพื้นที่ลุ่ม   ประมาณ       10%   ของพื้นที่ทั้งหมด  พบได้ที่หมู่ 5,6,10,14

           พื้นที่ป่า

                    ตำบลอาจสามารถ  มีพื้นที่ป่าไม้สาธารณะประโยชน์ ประมาณ 2,000 ไร่ หมู่ที่ 12 มีพื้นที่ 727 ไร่ ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนอาจสามารถวิทยาและบางส่วน  หมู่ที่  11  ใช้ทำประโยชน์พบมากที่หมู่ที่  10  พื้นที่  1,000 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าสภาพใช้ได้มีเกษตรกรบุกรุกบางส่วน  นอกนั้นพบกระจายที่หมู่ 1,2,4,6  ประมาณ 300 ไร่ เป็นพื้นที่หมู่ที่ 6 ใช้เป็นค่ายลูกเสือของอำเภออาจสามารถ

 

 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลอาจสามารถ

                    เป็นพื้นที่ราบสูง และมีป่าโปร่ง เหมาะสำหรับการทำนาปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

สภาพภูมิอากาศ

                      เป็นสภาพภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

                                - ฤดูร้อน                เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม

                                - ฤดูฝน                   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึง ต้นเดือนตุลาคม

                                - ฤดูหนาว              เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนกุมภาพันธ์

2.4.  จำนวนหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  15  หมู่บ้าน

        จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน  12  หมู่บ้าน   ได้แก่

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

จำนวนประชากรรวม

จำนวนประชากรแฝง

จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

2

บ้านหนองขี้เหล็ก

145                                                                                  

204

160

364

34

398

นายวิชัย  เวียงฆ้อง

3

บ้านบุ่งเบา

158

266

285

551

55

606

นายสำราญ  ทะวะโร

4

บ้านสำราญ

202

312

331

643

64

707

นายฤทัย   ทราธร

5

บ้านร่องคำ

175

349

356

705

70

775

นายคำตัน  ขจรนาค

6

บ้านหงษ์ทอง

199

343

372

715

71

786

นายเกษม  ใจกว้าง

8

บ้านอนามัย

86

176

170

346

34

380

นางหงส์ทอง  พรมชินวงศ์

9

บ้านส่อง

76

186

174

360

36

396

นายสมยงค์  ศรีเฉลิม

10

บ้านศาลา

174

336

324

660

66

726

นายไสว  สุดเฉลียว

11

บ้านยางโง๊ะ

89

186

174

360

36

396

นายสมศักดิ์  กิ่งมาลา

14

บ้านใหม่พัฒนา

128

236

245

484

48

532

นายไพบูลณ์  ป้องเขต

16

บ้านดอนกลาง

80

134

149

283

28

311

นายไสว  เพ็ญจันทร์

17

บ้านส่องใหม่

121

279

255

534

53

587

นายสุเทพ  นันทะเสน

รวม

1,667

3,240

3,258

6,498

561

561

 

 

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน  3 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 12 บ้านโนนสะอาด และบ้านชูชาติ  หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่15  ข้อมูล  ณ  เดือน  เมษายน    2556

 

 

2.5.  ท้องถิ่นอื่นในตำบล

มีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในตำบล  1  แห่ง  คือ  เทศบาลตำบลอาจสามารถ

          2.6.  ประชากร

ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ทั้งสิ้น   6,862  คน  แยกเป็นชาย   3,444  คน เป็นหญิง   3,3418   คน  มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย     123.41  คน/ตารางกิโลเมตร

  1. 3.       สภาพทางเศรษฐกิจ

3.1.  อาชีพ 

-ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ อาชีพหลักคือทำนา ผลผลิตที่สำคัญคือข้าวทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว นอกนั้นจะมีใบยาสูบ,ถั่วลิสง,ข้าวโพด

-ด้านอุตสาหกรรม  เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน กระจายอยู่ทั่วไปเป็นการทอผ้าไหมแบบพื้นเมือง,เย็บผ้า,การจักสานไม้ไผ่เป็นของใช้ต่างๆ

-ประชากรมีรายได้เฉลี่ย   37,943.87   บาท/คน/ปี

3.2.  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

-ปั๊มน้ำมัน/ก๊าซ                                          จำนวน   4  แห่ง

-โรงสีข้าว                                                   จำนวน  21 แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม                              จำนวน  3  แห่ง

  1. 4.       สภาพทางสังคม

4.1.  การศึกษา

-ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

-โรงเรียนประถมศึกษา  5  แห่ง  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส      1    แห่ง

-โรงเรียนมัธยมศึกษา     -  แห่ง

-ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน    10   แห่ง

-ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน                10   แห่ง

4.2.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย

หมู่ที่/บ้าน

ชื่อวัด

1. หมู่ที่ 2 บ้านหนองขี้เหล็ก

วัดปทุมวัน

2. หมู่ที่ 3 บ้านบุ่งเบา

วัดทุ่งสาริกา

3. หมู่ที่ 4 บ้านสำราญ

วัดโพธิ์ศรีสว่าง

4. หมู่ที่ 5 บ้านร่องคำ

วัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์สิตาราม,วัดสระจันทร์

5. หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง

วัดสว่างโพธาราม , วัดป่าดงเย็นสันติธรรม

6. หมู่ที่ 8 บ้านอามัย

วัดป่าเรไร

7. หมู่ที่ 9 บ้านส่อง

วัดดงสว่างโพธาราม

8. หมู่ที่ 10 บ้านศาลา

วัดสระแก้ว ,วัดป่าเจริญธรรม

9. หมู่ที่ 11 บ้านยางโงะ

วัดป่าศรีสำราญ , วัดโพธิ์งามสุนทรวาส

10. หมู่ที่ 14 บ้านใหม่พัฒนา

-

11. หมู่ที่ 15 บ้านชูชาติ (นอกเขตเทศบาล)

วัดป่าอาจสามารถ

11. หมู่ที่ 16 บ้านดอนกลาง

-

12. หมู่ที่ 17 บ้านส่องใหม่

-

4.3.  สาธารณสุข

-เนื่องจากเขตองค์การบริหารส่วนตำบลติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถจึงไม่มีโรงพยาบาลและสถานีอนามัย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

 -อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ      100   เปอร์เซ็นต์

  1. 5.       การบริการพื้นฐาน

5.1.  การคมนาคม

-ทางหลวงแผ่นดิน                                             1  สาย

-ถนนลาดยาง                                                     5  สาย

-ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่างๆจำนวน  27  สาย

-ถนนดินเชื่อมหมู่บ้าน                                      13  สาย

-หมู่บ้านที่มีถนนลาดยางใช้ในหมู่บ้าน              2  หมู่บ้าน

5.2.  การโทรคมนาคม

-   เนื่องจากอยู่ใกล้เขตเทศบาลตำบลอาจสามารถจึงยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  ในเขตพื้นที่องค์การ       บริหารส่วนตำบล

-    ตู้โทรศัพท์ตามหมู่บ้านมีครบทุกหมู่บ้าน

          -     มีโทรศัพท์ มือถือใช้   90  เปอร์เซ็นต์

          -     เส้นทางคมนาคม

                               1. อาจสามารถ   -    ร้อยเอ็ด

                               2. อาจสามารถ   -    พนมไพร

                               3. อาจสามารถ   -    สุวรรณภูมิ 

                               4. อาจสามารถ   -    เสลภูมิ 

                               5. อาจสามารถ   -    กิ่งทุ่งเขาหลวง

                               6. อาจสามารถ   -     เมืองสรวง

5.3.  การไฟฟ้า

-    หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้ามีทุกหมู่บ้าน  อัตราการใช้ไฟฟ้าของประชากร 99   เปอร์เซ็นต์

5.4.  แหล่งน้ำธรรมชาติ    17   แห่ง

-    ลำน้ำ,ลำห้วย                        

                     1. ห้วยสร้างแข้                     หมู่ที่  6                   ขนาด      67,500                   ลูกบาศก์เมตร

                     2. ห้วยไส้ไก่                          หมู่ที่ 10                  ขนาด      45,000                   ลูกบาศก์เมตร

                     3. ห้วยวังมะโยง                    หมู่ที่ 9                    ขนาด      45,000                   ลูกบาศก์เมตร

                     4. ห้วยหนองฝาย                  หมู่ที่ 5                    ขนาด      45,000                   ลูกบาศก์เมตร

-    บึง  , หนองและอื่นๆ                           

                     1. หนองขี้เหล็กใหญ่             หมู่ที่ 2                    ขนาด      48,000                   ลูกบาศก์เมตร

                     2. หนองขี้เหล็กน้อย             หมู่ที่ 2                    ขนาด        3,200                    ลูกบาศก์เมตร

                     3. หนองทมควาย                  หมู่ที่ 4                    ขนาด      13,260                   ลูกบาศก์เมตร

                     4. หนองดุม                            หมู่ที่ 4                    ขนาด      5,000                      ลูกบาศก์เมตร

                     5. หนองสิม                           หมู่ที่ 8                    ขนาด      1,800                      ลูกบาศก์เมตร

                     6. หนองบักฮื่อ                      หมู่ที่ 10                  ขนาด      8,000                     ลูกบาศก์เมตร

                     7. หนองหลด                         หมู่ที่ 11                  ขนาด      4,800                     ลูกบาศก์เมตร

                     8. หนองหว้า                          หมู่ที่ 13                  ขนาด      2,700                      ลูกบาศก์เมตร

                     9. หนองหอไตร                    หมู่ที่ 14                  ขนาด      15,000                   ลูกบาศก์เมตร

                     10. หนองสุขา                       หมู่ที่ 3                    ขนาด      67,200                   ลูกบาศก์เมตร

                     11. หนองพุก                         หมู่ที่ 17                  ขนาด        4,480                    ลูกบาศก์เมตร

                     12. หนองหมู                         หมู่ที่ 17                  ขนาด        2,400                    ลูกบาศก์เมตร

                     13. หนองแคน                      หมู่ที่ 6                    ขนาด      19,200                   ลูกบาศก์เมตร

 

     ประปาหมู่บ้าน                                     หมู่บ้านที่ไม่มีประปา                          หมู่บ้านที่มีบ่อบาดาล

หมู่ที่ 2         1              แห่ง                                        -                                               หมู่ที่ 2         2         จุด

หมู่ที่ 3         1              แห่ง                                                                                        หมู่ที่ 3        1          จุด

หมู่ที่ 4         1              แห่ง                                                                                        หมู่ที่ 4         1         จุด

หมู่ที่ 5         2              แห่ง                                                                                        หมู่ที่ 10      1         จุด

หมู่ที่ 6         1              แห่ง                                                                                        หมู่ที่ 11      1         จุด

หมู่ที่ 8         1              แห่ง                                                                                        หมู่ที่ 16      1         จุด

หมู่ที่ 9         1              แห่ง                                                                                        หมู่ที่ 17      1          จุด

หมู่ที่ 10       1              แห่ง

หมู่ที่ 11       1              แห่ง                                                                                                       

หมู่ที่ 14       1              แห่ง

หมู่ที่ 16       1              แห่ง

หมู่ที่ 17       1              แห่ง

 

5.5. ทรัพยากรธรรมชาติ

             - ภูมิอากาศ

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยต่ำสุด เฉลี่ยในรอบ 10 ปี ดังนี้

ปี  พ.ศ.

เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ย/ปี

เฉลี่ยต่ำสุด เฉลี่ย/ปี

อุณหภูมิเฉลี่ย/ปี

2544

35.24

19.12

27.50

2545

35.67

19.40

25.22

2546

36.46

19.83

28.10

2547

34.76

18.74

26.90

2548

34.97

18.15

27.15

2549

35.24

19.12

27.50

2550

40.70

12

27.61

2551

31.72

22.03

26.87

2552

35.24

19.12

27.50

2553

41.2

10.1

27.88

ที่มา    สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็

ปริมาณน้ำฝน ปี  พ.ศ. 2544-2553

ปี  พ.ศ.

ปริมาณน้ำฝน   (มม.)

จำนวนวันฝนตก   (วัน)

2544

1830.20

118

2545

1357.20

113

2546

1071.50

102

2547

1330.20

116

2548

1325.20

118

2549

922.09

98

2550

1515.20

103

2551

1342.80

113

2552

-

-

2553

1156.2

114

                         ที่มา    สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

 

             - การระบายน้ำ

                             - พื้นที่น้ำท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ  5  ของพื้นที่ทั้งหมด

                             - ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด  15  วัน ประมาณช่วงเดือน  กรกฎาคม  -  สิงหาคม

- น้ำเสีย

                             - ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้  -    รวม   -   แห่ง

                             - น้ำเสียที่บำบัดได้   จำนวน   -   ลบ.ม./วัน

             - ขยะ

                             1. ปริมาณขยะ   -  ตัน/วัน

                             2. รถขยะที่ใช้จัดเก็บขยะ  รวม   -  คัน

                             3. ขยะที่กำจัดได้   จำนวน   -  ตัน/วัน

                                             กำจัดขยะโดยวิธี

  • กองบนพื้น                                     þ  กองบนพื้นแล้วเผา
  • ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ         þหมักทำปุ๋ย
  • เผาในเตาขยะ                                o  อื่นๆ

                             4. ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้จำนวน   -   ไร่

                             5. สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ

                                             - ท้องถิ่นจัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ.  -   ราคา   -   บาท

                                             - เช่าที่ดินเอกชน  ตั้งแต่ พ.ศ.    -    ปัจจุบันค่าเช่าปีละ   -   บาท 

                                             - อื่น ๆ ระบุ   -   ขอจากกรมป่าไม้     -  

                             6. ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะจำนวน   -   ไร่

                                  ที่ตั้ง    -    ห่างจากท้องถิ่นเป็นระยะทาง    -   กม.

 

 

6. ข้อมูลอื่นๆ

             - ลูกเสือชาวบ้าน

             - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   จำนวน   140   คน

             6.1. สถานศึกษา

                             - โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา   -   แห่ง

                             - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    5   แห่ง

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู

ชื่อผู้อำนวยการ

อนุบาล

ป1-ป6

รวม

โรงเรียนบ้านสำราญ

30

78

108

       10

นายปัญญา  นวลรักษา

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

16

22

38

        5

นางเยาวมาล  อาวรณ์

โรงเรียนร่องคำหงส์ทองวิทยา

29

69

98

        17

นายมงคล  น้อยอามาตย์

โรงเรียนบ้านส่องอนามัย

23

67

90

        8

นายธานินทร์  ข่อยแก้ว 

โรงเรียนบ้านศาลา

16

73

89

        7

นายเขมชาติ  นานานนท์

  รวม

114

309

423

       47

 

 

                             - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หมู่ที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเด็กในศูนย์

ชื่อผู้ดูแลเด็ก

4

บ้านสำราญ

35

น.ส.ประวันรัตน์ นิ่มนวน

นางสุนีย์  นาวารี

8

บ้านอนามัย

 

30

นางสาวจิรวัส  ประเสริฐสังข์

นางสุภาพร  พรมชินวงศ์

 

6.2.   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

(1)     จำนวนบุคลากรจำนวน                                                              35           คน

1. ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                             1              คน

2.  ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                     1              คน

3. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง                                               1              คน

4. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา                                                    1              คน

5. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด                                            1              คน

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                    1              คน

6. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา                                                     1              คน

7.  ตำแหน่งบุคลากร                                                                   1              คน

8.  ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน                                                      1              คน

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                     1              คน

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ                                                   1              คน

11. ตำแหน่งนิติกร                                                                      1              คน

12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน                            1              คน

13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                              -               คน

14.  ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้                                     1              คน

15. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร                                              1 คน

16.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    1            คน

17.  ตำแหน่งนายช่างโยธา                                                         1              คน

18.  ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก                                                         2              คน

19. ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ                                        15           คน         

17. ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป                                                2              คน         

 

(2)     ระดับการศึกษาของบุคลากร

1. ปริญญาโท                                               จำนวน         4        คน

2. ปริญญาตรี                                                จำนวน        18       คน

3. อนุปริญญา/มัธยมศึกษา                         จำนวน         13     คน

4. ประถมศึกษา                                           จำนวน         -        คน

(3)     รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ   2555  แยกเป็น

-รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง         จำนวน       635,135.02      บาท

-รายได้ที่ส่วนราชการอื่นๆจัดสรรให้                       จำนวน    9,037,449.93     บาท

-เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                               จำนวน     8,279,459          บาท  

                                       รวมรายได้ทั้งหมด               จำนวน     17,952,043.95   บาท       

 

6.3.  ศักยภาพของชุมชนพื้นที่

1)       การรวมกลุ่มของประชาชน    จำนวนกลุ่มทุกประเภท               25     กลุ่ม

แยกเป็นประเภทกลุ่ม

-กลุ่มอาชีพ                                           21                   กลุ่ม

-กลุ่มออมทรัพย์                                   24                    กลุ่ม

2)       จุดเด่นของพื้นที่

-หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากอยู่รวมกันเป็นกลุ่มอยู่ติดกับถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 2043  ทำให้ง่ายต่อการพัฒนา

Read 32126 times
Super User

อยู่อย่างเหงาๆ