Logo

ACC

บุคลากรของเรา

บุคลากรของเรา (8)

วันอังคาร, 17 เมษายน 3107 00:00

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Written by
 

น.ส.วิราณี  จันทรมหา   
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางสาวปวันรัตน์ นิ่มนวล
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านสำราญ

 
นางสาวจิรวัส ประเสริฐสังข์
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านอนามัย

นางภัชญาวดี นาวารี
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านสำราญ
 


นางสุภาพร พรมชินวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านอนามัย


 


นางสาวอนุสรา ผลาผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวจีระภา สุระมณี
ผช.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

 

 

 

 

วันอังคาร, 17 เมษายน 3107 00:00

กองช่าง

Written by

 

นายสุวิชัย เทียมม่วง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายอภิชัย  สิงคะกุล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


 นายธินรัตน์  ผักมาลา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางสาวกนกทิพย์ ปุณณสร้างเกียรติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันอังคาร, 17 เมษายน 3107 07:00

กองคลัง

Written by
 

 

นางสาวเกษรา เบ็ญจะขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
นางสิราวรรณ คชภูธร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
นางสาวบุษบา ซื่อจริง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 

  

 นางสาววัลภา สีหัวโทน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 


นางสาวรุ่งรัตน์ เอี่ยมพิกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
นางสาวกนกพิชญ์  ศิริวิพัฒน์พงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


นางสาวสุภาวดี สุมาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   

นางสาวพัชรินทร์ ไชยแสงบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
นางสาวลำดวน โคตะขุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันเสาร์, 17 เมษายน 2564 00:00

สำนักปลัด

Written by

- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพรมจาริน  ปากชำนิ
นักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายณรงค์ชัย  ดวงพายัพ
นิติกรชำนาญการ

 นางพรรณภา อุปพลเถียร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวลำปาง  มะโนธรรม
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 นางโรณี ใสสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกาญจนา  สำราญพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
           

นายพรศักดิ์ ขจรนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ.อ.นารายณ์ สุมามิตร์
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 นางสาวกิ่งแก้ว แพงดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวลำพูน สามาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 นางสาวกุลพร มะราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฐิติมา พิมผนวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 
นางสาวแพรวนภา สุภารักษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 นายนิกรณ์ ลาสา
พนักงานขับรถยนต์

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายธนะพงษ์ พละสุ

คนงานทั่วไป

 นายปิยะพงษ์ ทศกรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 07:00

สมาชิกสภา

Written by
   
นายเวียงชัย  มณีฉาย
ประธานสภา อบต.อาจสามารถ
083-3517716
   
 
นายปานทอง  ลาหลายเลิศ
รองประธานสภา อบต.
064-0873845
 
นางประยวน  เกตุเหม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
เลขานุการฯ อบต.
081-3202135 

 

น.ส.ประยูรศรีพันธ์ วันทะกง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
083-3074354

นายเวียงชัย  มณีฉาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
083-3517716

นางปราณี เชาว์ชาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
086-8537343

นางเพียงพร ศรีสุมาตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
085-3523525

นายนพรัตน์ วิยะรส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
098-1391312

นายอุดม แก้วจิตต์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
089-0626935

- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  9
-

นายประยูร ป้องเขตต์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 
093-7388719

นายปานทอง  ลาหลายเลิศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
064-0873845

นางสุบงกต บัวนิล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
080-1578221
 
นางจันทร์ญา  นันทะเสน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  17
080-3155710

นายเชาวริตน์ โสมาบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
098-4650026


 
วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 00:00

พนักงานส่วนตำบล

Written by
   


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

 
   
     

น.ส.ปทิตตา  วาะระสิทธิ์
รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
084-4289227

   

- ว่าง - 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
                             

น.ส.เกษรา  เบ็ญจะขันธ์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง   
089-2118847
                                  
           
 
นายสุวิชัย  เทียมม่วง 
ผู้อำนวยการกองช่าง
097-3364101
                        
         

น.ส.วิราณี  จันทรมหา   
ผู้อำนวยการ
กองการศึกษาฯ
 
085-7454092
วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 00:00

ผู้บริหารหน่วยงาน

Written by

                                                                                                  

 

นางนาตยา  วัชระกวีศิลป
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
086-634-3634
 


นายธงไชย  นาวารี 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1
088-5827879

 

 นางสาวปิยะนาถ  พรมสากล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2
092-8016519 

 

 นายชาญยุทธ สัตยาคุณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0988651437