Logo

ACC

วันอังคาร, 23 เมษายน 2567 21:20

โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

Written by
Rate this item
(0 votes)

โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถเห็นความสำคัญของการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน โดยมีอาสาสมัครปศุสัตว์และผู้นำชุมชนเป็นแกนนำในการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ  ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงภัยใกล้ตัว ที่สามารถควบคุมและป้องกันโรคได้  สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Read 654 times
Super User

Webmaster : อบต.อาจสามารถ

https://atsamart.go.th/