Logo

ACC

ITA

ITA (1)

วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567 22:37

ITA 2567

Written by

O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 ข้อมูลการติดต่อ
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
O6 Q&A
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ*
O13 E – Service
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน