Logo

ACC

Super User

Super User

Webmaster : อบต.อาจสามารถ

 

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
นางนาตยา วัชระกวีศิลป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.อาจสามารถและพนักงาน อบต.อาจสามารถ ทุกท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม อนุรักษ์และบำรุงรักษาต้นไม้ในสถานที่ราชการให้ร่มรื่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบสถานที่ราชการ ณ บริเวรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำราญ หมู่ที่ 4

หน้าที่ 1 จาก 31