Logo

ACC

Super User

Super User

Webmaster : อบต.อาจสามารถ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา ๑๐.๐๐ น. ประจำปีงบประมาณ 2566
ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” นำโดย นางนาตยา
วัชระกวีศิลป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นแก่บุคลากรในหน่วยงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ