Logo

ACC

Super User

Super User

Webmaster : อบต.อาจสามารถ

วันเสาร์, 17 เมษายน 2564 00:00

สำนักปลัด

- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพรมจาริน  ปากชำนิ
นักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายณรงค์ชัย  ดวงพายัพ
นิติกรชำนาญการ

 นางพรรณภา อุปพลเถียร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวลำปาง  มะโนธรรม
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 นางโรณี ใสสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกาญจนา  สำราญพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
           

นายพรศักดิ์ ขจรนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ.อ.นารายณ์ สุมามิตร์
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 นางสาวกิ่งแก้ว แพงดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวลำพูน สามาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 นางสาวกุลพร มะราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฐิติมา พิมผนวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 
นางสาวแพรวนภา สุภารักษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 นายนิกรณ์ ลาสา
พนักงานขับรถยนต์

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายธนะพงษ์ พละสุ

คนงานทั่วไป

 นายปิยะพงษ์ ทศกรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 07:00

สมาชิกสภา

   
นายเวียงชัย  มณีฉาย
ประธานสภา อบต.อาจสามารถ
083-3517716
   
 
นายปานทอง  ลาหลายเลิศ
รองประธานสภา อบต.
064-0873845
 
นางประยวน  เกตุเหม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
เลขานุการฯ อบต.
081-3202135 

 

น.ส.ประยูรศรีพันธ์ วันทะกง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
083-3074354

นายเวียงชัย  มณีฉาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
083-3517716

นางปราณี เชาว์ชาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
086-8537343

นางเพียงพร ศรีสุมาตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
085-3523525

นายนพรัตน์ วิยะรส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
098-1391312

นายอุดม แก้วจิตต์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
089-0626935

- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  9
-

นายประยูร ป้องเขตต์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 
093-7388719

นายปานทอง  ลาหลายเลิศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
064-0873845

นางสุบงกต บัวนิล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
080-1578221
 
นางจันทร์ญา  นันทะเสน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  17
080-3155710

นายเชาวริตน์ โสมาบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
098-4650026


 
วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 00:00

พนักงานส่วนตำบล

   


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

 
   
     

น.ส.ปทิตตา  วาะระสิทธิ์
รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
084-4289227

   

- ว่าง - 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
                             

น.ส.เกษรา  เบ็ญจะขันธ์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง   
089-2118847
                                  
           
 
นายสุวิชัย  เทียมม่วง 
ผู้อำนวยการกองช่าง
097-3364101
                        
         

น.ส.วิราณี  จันทรมหา   
ผู้อำนวยการ
กองการศึกษาฯ
 
085-7454092
วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 00:00

ผู้บริหารหน่วยงาน

                                                                                                  

 

นางนาตยา  วัชระกวีศิลป
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
086-634-3634
 


นายธงไชย  นาวารี 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1
088-5827879

 

 นางสาวปิยะนาถ  พรมสากล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1
092-8016519 

 

 นายชาญยุทธ สัตยาคุณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

    

 

 

วันเสาร์, 17 เมษายน 2564 07:00

โครงสร้างการบริหารงาน


หน้าที่ 31 จาก 31