Logo

ACC

บุคลากรของเรา

บุคลากรของเรา (8)

วันอังคาร, 17 เมษายน 3107 07:00

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Written by
 

น.ส.วิราณี  จันทรมหา   
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางสาวปวันรัตน์ นิ่มนวถ
ครูผู้ดูแลเด็กฯ

  นางสาวจีระภา สุระมณี
ผช.เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

นางภัชญาวดี นาวารี
ครูผู้ดูแลเด็กฯ
 
นางสาวจิรวัส ประเสริฐสังข์
ครูผู้ดูแลเด็กฯ

นางสาวอนุสรา ผลาผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสุภาพร พรมชินวงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

วันอังคาร, 17 เมษายน 3107 07:00

กองช่าง

Written by

 

นายสุวิชัย เทียมม่วง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายอภิชัย  สิงคะกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)


 นายธินรัตน์  ผักมาลา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
วันอังคาร, 17 เมษายน 3107 07:00

กองคลัง

Written by
 

 

นางสาวเกษรา เบ็ญจะขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
นางสิราวรรณ คชภูธร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
นางสาวบุษบา ซื่อจริง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 

  

 นางสาววัลภา สีหัวโทน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 


นางสาวรุ่งรัตน์ เอี่ยมพิกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวณัฐติกาลน์ ศิลปักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


นางสาวสุภาวดี สุมาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   

นางสาวพัชรินทร์ ไชยแสงบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
นางสาวลำดวน โคตะขุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันเสาร์, 17 เมษายน 2564 07:00

สำนักงานปลัด

Written by

นางสาวผกามาศ  ศรีซ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพรมจาริน  ปากชำนิ
นักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายณรงค์ชัย  ดวงพายัพ
นิติกรชำนาญการ

 นางพรรณภา อุปพลเถียร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวลำปาง  มะโนธรรม
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 นางโรณี ใสสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกาญจนา  สำราญพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
           

นายพรศักดิ์ ขจรนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ.อ.นารายณ์ สุมามิตร์
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 นางสาวกิ่งแก้ว แพงดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวลำพูน สามาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 นางสาวกุลพร มะราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 นางสาวรวินทร์นิภา พันชารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 นายนิกรณ์ ลาสา
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวเพิ่มพร เพิ่มทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายอเนก พูลลาภ
คนงานทั่วไป

 นายปิยะพงษ์ ทศกรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 07:00

สมาชิกสภา

Written by
   
นายเวียงชัย  มณีฉาย
ประธานสภา อบต.อาจสามารถ
083-3517716
   
 
นายปานทอง  ลาหลายเลิศ
รองประธานสภา อบต.
064-0873845
   
พ.อ.อ.สรายุทธ  สุ่มมาตย์
เลขานุการฯ อบต.
081-3202135 
 

น.ส.ประยูรศรีพันธ์ วันทะกง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
083-3074354

นายเวียงชัย  มณีฉาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
083-3517716

นางปราณี เชาว์ชาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
086-8537343

นางเพียงพร ศรีสุมาตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
085-3523525

นายนพรัตน์ วิยะรส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
098-1391312

นายอุดม แก้วจิตต์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
089-0626935

นางสาววนิษา  อ้วนทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  9
062-0857719

นายประยูร ป้องเขตต์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 
093-7388719

นายปานทอง  ลาหลายเลิศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
064-0873845

นางสุบงกต บัวนิล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
080-1578221
 
นางจันทร์ญา  นันทะเสน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  17
080-3155710

นายเชาวริตน์ โสมาบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
098-4650026

นางประยวน  เกตุเหม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
087-8795213
 
วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 07:00

พนักงานส่วนตำบล

Written by
   


พ.อ.อ.สรายุทธ  สุ่มมาตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
081-3202135

 
   
     

น.ส.ปทิตตา  วาะระสิทธิ์
รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
084-4289227

   

น.ส.ผกามาศ  ศรีซ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
094-3929089
    
                             

น.ส.เกษรา  เบ็ญจะขันธ์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง   
089-2118847
                                  
           
 
นายสุวิชัย  เทียมม่วง 
ผู้อำนวยการกองช่าง
097-3364101
                        
         

น.ส.วิราณี  จันทรมหา   
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
085-7454092
วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 07:00

ผู้บริหารหน่วยงาน

Written by

                                                                                                  

 

นางนาตยา  วัชระกวีศิลป
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
083-6343634
 

 นายคำตัน  ขจรนาค
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1
080-7183682
 
นายธงไชย  นาวารี คนที่ 2
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
088-5827879
 

 นางสาวปิยะนาถ  พรมสากล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
092-8016519