Print this page

สำนักงานปลัด

นางสาวผกามาศ  ศรีซ้ง

หัวหน้าสำนักปลัด

           
 

นายพรมจาริน  ปากชำนิ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นายณรงค์ชัย  ดวงพายัพ
นิติกรชำนาญการ


 นางพรรณภา อุปพลเถียร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวลำปาง  มะโนธรรม
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


 นางโรณี ใสสูงเนิน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางกาญจนา  สำราญพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 นายพรศักดิ์ ขจรนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย


จ.อ.นารายณ์ สุมามิตร์
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


 นางสาวกิ่งแก้ว แพงดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวลำพูน สามาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


 นางสาวกุลพร มะราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 นางสาวรวินทร์นิภา พันชารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 นายนิกรณ์ ลาสา
พนักงานขับรถยนต์

 นางสาวเพิ่มพร เพิ่มทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 นายอเนก พูลลาภ
คนงานทั่วไป


 นายปิยะพงษ์ ทศกรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
           
Read 537 times Last modified on วันอาทิตย์, 29 สิงหาคม 2564 16:14
Rate this item
(0 votes)
Super User

อยู่อย่างเหงาๆ

Latest from Super User